Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, II NIEDZIELA ADWENTU, 10.12.2017.
 
1. Niedziela pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Przed kościołem zbiórka ofiar.
2. Dziś zapraszam na spotkanie po I Mszy św. - rodziców dzieci komunijnych.
3. Spowiedź adwentowa w parafii: piątek, 15.12. w godzinach: 15:30 – 16:30 i 19:00 – 20:00.
4. W sobotę, 16.12. o godz. 15:00 zapraszamy serdecznie do kościoła na Jasełka.
5. W sobotę, 16.12. zbiórka ministrantów i scholii o 10:00.
6. Dzieci Maryi mają spotkanie opłatkowe - w niedzielę 17.12. o 9:30 na probostwie.
    Tego też dnia na Mszy o 11:00 będzie miało miejsce uroczyste przyjęcie dzieci do wspólnoty.
7. Odwiedziny chorych w domach - w poniedziałek, 18.12. od 9:00.
8. Msze roratnie – codziennie, w dni powszednie o 17:00. 
9. Sprzątanie kościoła w grudniu - numery domów: 185 – 163
    Proszę odbierać w zakrystii prasę katolicką. Można wpłacać ofiary za ławki.
    Proszę o zgłaszanie nowych domów na odwiedziny kolędowe, jeśli gospodarze życzą sobie,
    abym poświęcił ich dom. Pozwoli to też na aktualizację danych dotyczących Parafian.
 
KONTO PARAFIALNE: SBL Kępno 07 8413 0000 0021 4713 2000 0002

Proboszcz

Ks. Rafał Lubryka


Odpust parafialny ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej

w Świbie
 

PROGRAM:


24 listopada – piątek:
Msza święta z nauką o godz. 18:00

25 listopada – sobota:
Spowiedź – sobota: 8:00 – 9:00 i 17:00 – 18:00
Msze święte o godz. 9:00 (z nauką stanową ) i o 18:00

26 listopada – niedziela:
Msze święte z nauką o godz. 9:00 i suma odpustowa o 12:00
.

...........................................................

Odwiedziny chorych w domach
Poniedziałek, 20.11. od 9:00
  9:00 – 9:15 – Maria Golas
  9:20 – 9:35 – Regina Gorzawska
  9:40 - 9:55 – Marta Wróbel
10:00 – 10:15 – Irena Nokiel
10:20 – 10:35 – Stefania Świtoń
10:40 – 10:55 – Stefania Malik 
11:00 – 11:15 – Józef Mońka 
11:20 – 11:35 – Maria Froń 
11:40 – 11: 55 – Cecylia Myśliwiec
12:00 – 12:15 – Bronisława Rzepecka

………………………………………………...

 

W sobote i niedziele 30.09 i 1.10 zbieramy podpisy przed kosciolem w Swibie

pod projektem obywatelskim

Zdjęcie użytkownika Kaja Godek.
 
Projekt
ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Art. 1 W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17 z dnia 1 marca 1993 r., poz. 78 z późn.
zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) Uchyla się art. 4a ust. 1 pkt 2.
2) Art. 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu”.
3) Art. 4a ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „wystąpienie okoliczności, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży chyba, że ciąża
zagraża bezpośrednio życiu kobiety”.

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie
1) Potrzeba i cel wydania ustawy
Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie, aby konstytucyjne prawo do ochrony życia nie było
różnicowane ze względu na stan zdrowia dziecka poczętego. Art. 38 Konstytucji RP stanowi, że
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. W przepisie tym nie
wskazano ani początkowej, ani końcowej granicy działania konstytucyjnej ochrony. Zatem prawo
polskie winno zapewnić ochronę życia człowieka od jego początku, aż do naturalnej śmierci.
Uchylenie dopuszczalności aborcji eugenicznej wydaje się oczywiste w czasie, gdy państwo na
mocy Konstytucji (art. 68 ust. 3) ma obowiązek objąć chore dzieci pomocą lekarską,
psychologiczną i materialną, zmierzającą do zapewnienia im możliwości rozwoju i integracji
społecznej. Konstytucja zobowiązuje władze publiczne do szczególnej troski o dzieci chore także w
art. 69 i 72. Jednoczesne dopuszczenie prawem uśmiercania dzieci poczętych ze względu na
podejrzenie choroby lub niepełnosprawności stanowi niezrozumiałą niekonsekwencję.
Na gruncie współczesnych, obiektywnych osiągnięć nauk przyrodniczych (medycyny, biologii, a
zwłaszcza genetyki) nie ma obecnie żadnych wątpliwości, iż życie człowieka rozpoczyna się w
momencie poczęcia.
2) Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana
Mamy obecnie do czynienia z prawną dyskryminacją poszczególnych kategorii ludzi w tak
fundamentalnej kwestii, jaką jest ludzkie życie. Spod ochrony prawa wyjęte są dzieci w okresie
prenatalnym, podejrzane o niepełnosprawność. Rocznie, w majestacie prawa, co najmniej kilkaset
dzieci poddawanych jest fizycznej eliminacji w publicznych placówkach służby zdrowia. Według
„Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2015 ustawy z
dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży” w samym tylko 2015 r. legalnie zabito 1044 dzieci poczętych,
z czego 1000 z uwagi na podejrzenie ich upośledzenia. Prasa i organy ścigania odnotowują
przypadki pozostawiania żywych dzieci, które przeżyły aborcję, bez opieki medycznej, aby zmarły
z wyziębienia i głodu.
Obowiązujący przepis art. 4a ust. 1 pkt 2 obecnej ustawy jest nieprecyzyjny, choć konsekwencje
jego stosowania są krytyczne. Nie wiadomo na przykład, w jaki sposób przesłanki medyczne mają
wskazywać na ryzyko choroby – pośrednio, czy bezpośrednio. Nie wiadomo, czy nie dopuszcza on
interpretacji, według której wystarczałoby ustalenie obciążeń genetycznych rodziców i ich
przodków, aby stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem będą oni mieli chore dziecko. Prawo
nie wprowadza żadnej miary dla „dużego prawdopodobieństwa”, ani miary, którą należy
zastosować, żeby ocenić, czy upośledzenie jest „ciężkie”. Za szczególnie niegodziwy trzeba uznać
ten aspekt procedury aborcyjnej, który polega na przeznaczaniu dziecka do aborcji na podstawie
jedynie prawdopodobieństwa, a orzeczenie o stopniu tego prawdopodobieństwa pozostawia się
lekarzowi. Wobec dynamicznego rozwoju medycyny nie sposób też wyrokować, że dana choroba
jest nieuleczalna i na tej podstawie już nie tylko odstępować od leczenia, ale wręcz powodować
śmierć dziecka. Na przykład, w miarę jak dziecko się rozwija w łonie matki, jego stan zdrowia
niejednokrotnie ulega poprawie i choroba z zagrażającej życiu zmienia się w lżejszą, która nie może
już zostać uznana za nieuleczalną. Wreszcie, znając możliwości współczesnej medycyny nie da się
jednoznacznie przesądzić, że określone dziecko jest niezdolne do przeżycia poza organizmem
matki. W konsekwencji obecny stan prawny sprawia, że jedne dzieci z takimi samymi chorobami są
ratowane, a inne dzięki tym samym osiągnięciom medycyny są diagnozowane jako nadające się do
aborcji.
W sferze normatywnej stan, w którym dopuszczalne jest zabicie dziecka poczętego dlatego, że
„badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu”, jest więc zaprzeczeniem fundamentalnych konstytucyjnych zasad, na których opiera się
system prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązujący art. 4a ust. 1 pkt 2 obecnej ustawy nie da
się pogodzić w szczególności z poszanowaniem wolności i praw każdego człowieka bez względu
na różnice, do którego zobowiązują art. 30, 32 i 38 Konstytucji. Przepis ten sprawia też, że zasada
szczególnej ochrony chorych dzieci wyrażona w art. 68, 69 i 72 Konstytucji, jest w praktyce
pozbawiona mocy. Tymczasem z utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wykładni
Konstytucji wynika, że wszelkie wątpliwości co do zakresu ochrony życia ludzkiego należy
rozstrzygać na rzecz życia. Dotyczy to również ewentualnych wątpliwości co do tego, czy dzieciom
poczętym chorym przysługuje taka sama ochrona prawna, jak zdrowym (por. Orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie U 8/90; Postanowienie Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 7 października 1992 r. w sprawie U 1/92; Uchwała Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie W16/92; Wyrok pełnego składu Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie K 26/96; Orzeczenie pełnego składu Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie K 14/03).
3) Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Ustawa zlikwiduje dyskryminację chorych dzieci poczętych poprzez zapewnienie im tej samej
ochrony prawnej, która przysługuje obecnie zdrowym dzieciom poczętym. Pozostałe zmiany w
treści nowelizowanej ustawy wynikają z faktu uchylenia art. 4a ust. 1 pkt 2. Ustawa nie zmienia
sytuacji prawnej matki dokonującej lub wyrażającej zgody na dokonanie aborcji.
4) Najważniejsze przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
Po wprowadzeniu ustawy zasady współżycia społecznego zostaną oparte na bardziej humanitarnych
i sprawiedliwych podstawach, według których dzieci poczęte chore są leczone lub co najmniej
otoczone opieką paliatywną, a nie zabijane. W sferze prawnej takie uzgodnienie oznacza
wprowadzenie spójności do polskiego systemu prawa, którego podstawą jest Konstytucja. (por. M.
Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990; T. Smyczyński,
Pojęcie i status dziecka poczętego, Studia Prawnicze 1989, z. 4, s. 25; T. Smyczyński, Konwencja o
prawach dziecka, Warszawa 1994; A. Zoll, Opinia prawna w sprawie oceny konstrukcji i skutków
prawnych projektu zmiany art. 30 i 38 Konstytucji RP, w: Konstytucyjna formuła ochrony życia,
Warszawa 2007).
Nadto, zmiana ta usunie częściowo ryzyko odpowiedzialności Polski przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka. Trybunał wielokrotnie stwierdzał bowiem, że Konwencja
z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wymaga od państw
ustanowienia jasnych regulacji dotyczących aborcji, natomiast same warunki dopuszczalności
aborcji są pozostawione Stronom Konwencji do uregulowania w ramach marginesu ich swobodnej
oceny. Powodem trzykrotnej już odpowiedzialności Polski przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka w związku z dostępem do aborcji (wyroki w sprawach Tysiąc przeciwko Polsce z dnia
20 marca 2007 r., R. R. przeciwko Polsce z dnia 27 maja 2011 r., P. i S. przeciwko Polsce z dnia 30
października 2012 r.) był brak jasnych regulacji powodujący niepewność co do rzeczywistej
dopuszczalności przerwania ciąży. Obecna niespójność i wynikająca z niej niejasność polskiego
prawa dotyczącego aborcji sprzyja kolejnym skargom. Jeśli bowiem prawo z jednej strony wymaga
od lekarza tego, co jest istotą jego zawodu, a więc ratowania życia, oraz gwarantuje ochronę życia
dzieci poczętych, a z drugiej strony pozwala zabijać te dzieci, które cierpią na ciężkie choroby, to
musi to rodzić u lekarzy dezorientację oraz sprzeciw sumienia.
5) Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
6) Projekt nie wymaga uchwalenia aktów wykonawczych.
7) Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
8) Projekt był konsultowany społecznie.
Projekt o takiej samej treści został zgłoszony w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w
roku 2013. Został wówczas poparty podpisami ponad 400 tys. Polaków. Ten silny mandat
społeczny dla projektu o takim samym brzmieniu pozostaje aktualnym wyrazem poparcia dla
zakazu aborcji dokonywanej ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Projekt
został również poparty przez środowisko lekarskie, czego wyrazem jest opublikowany na stronie
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Oddział Mazowiecki im. bł. dr Ewy Noiszewskiej
(http://kslp.c24.pl/poparcie-inicjatywy-zatrzymania-aborcjii-eugenicznych/) tekst poparcia dla
projektu inicjatywy.
 
 

Odwiedziny chorych w domach
Czwartek, 31 sierpnia od 9:00


  9:00 – 9:20 – Maria Golas
  9:30 – 9:50 – Regina Gorzawska
10:00 - 10:20 – Marta Wróbel
10:30 – 10:50 – Irena Nokiel
11:00 – 11:20 – Stefania Malik
11:30 – 11:50 – MariaFroń
12:00 – 12:20 – Cecylia Myśliwiec 
………………………………………………...

 

 

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY UCZNIA 
DO KATECHEZY SZKOLNEJ
 
Dzieci 3 -letnie
Nasza Boża Rodzina – katechizm Władysław Kubik SJ (red.)
Religia dla dzieci trzyletnich (2011)
 
Dzieci 4 -letnie
Bóg kocha dzieci – katechizm Władysław Kubik SJ (red.)
Religia dla dzieci czteroletnich (2011)
 
Klasa 0:
„Jesteśmy dziećmi Boga” – katechizm Władysław Kubik SJ (red.)
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 (2011)
 
Klasa I:
1) „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - katechizm - (wyd. 2)
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (2016) ks. Władysław Kubik SJ
2) „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - zeszyt ucznia (wyd. 2)
Ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowe (2016)
 
Klasa II:
1) Kochamy Pana Jezusa – katechizm (2012)
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
2) Kochamy Pana Jezusa - zeszyt ucznia (2012) Ćwiczenia do religii dla klasy II SP
 
Klasa III:
1) Przyjmujemy Pana Jezusa – katechizm
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej Władysław Kubik SJ 
2) Przyjmujemy Pana Jezusa - zeszyt ucznia Ćwiczenia do religii dla klasy III SP
 
Klasa IV:
1) Zaproszeni przez Boga - katechizm (2012)
Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej Zbigniew Marek SJ
2) Zaproszeni przez Boga - zeszyt ucznia (2012) Zeszyt ucznia do religii dla IV klasy 
 
Klasa V:
1) Obdarowani przez Boga - katechizm (2013)
Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
2) Obdarowani przez Boga - zeszyt ucznia (2013) Zeszyt ucznia do religii dla V klasy
 
Klasa VI:
1) Przemienieni przez Boga - katechizm (2014)
Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
2) Przemienieni przez Boga - zeszyt ucznia (2014) Zeszyt ucznia do religii dla 6 klasy
 
Klasa VII:
Jezus uczy i zbawia - katechizm (2017)
Podręcznik do religii dla 7 klasy szkoły podstawowej Zbigniew Marek SJ (red.)
..........................................................................................................................................................